• Leon Kraversky

הסדרות חדשות למתקנים סולאריים בדגש על גגות

Updated: Oct 6, 2019

בסוף מרץ 2018 רשות החשמל אישרה הסדרות חדשות למתקנים סולאריים בדגש על גגות בהיקף 300 מגה וואט, ובנוסף יפורסמו מכרזים תחרותיים לגגות ומאגרי מים. זאת במסגרת תכנית העבודה להשגת יעדי ממשלה של ייצור 10% מהחשמל ממקורות מתחדשים עד 2020.

במסגרת ההסדרה לגגות תוקצה מכסה ראשונה של 100 מגה וואט מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בגודל של עד מאה קו"ט למערכת. התעריפים בהסדרה ינתנו בשני מסלולים - מסלול ראשון "התחשבנות לפי יצור" בתעריף קבוע ומסלול שני "התחשבנות לפי הזרמה" של צריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת בתעריף קבוע. התעריף הקבוע למכסה זו יהיה 48 אג' לקוט"ש עבור מתקנים קטנים (עד 15 קילו-וואט) ו-45 אג' לקוט"ש עבור מתקנים מסחריים ובינוניים (עד 100 קילו-וואט). התעריפים בהסדרה זו יהיו תקפים ל-25 שנה.


רשות החשמל מבהירה כי התעריפים במכסה הראשונה של ההסדרה התעריפים החדשה יהיו קבועים במהלך תקופת ההתקשרות עם חברת החשמל ולא תחול כל הצמדה. ככל הנראה גם במכסות הבאות במסגרת ההסדרה לא תהיה הצמדה ורשות החשמל משאירה לעצמה את ההחלטה באם להשאיר או להוריד את התעריפים המוצעים. כמו כן, במסגרת ההסדרה התעריפית לא יחולו על המתקנים הביתיים והמסחריים עלויות גיבוי רשת במסלול "התחשבנות לפי יצור" ועל העודפים במסלול "התחשבנות לפי הזרמה". המתקנים הקטנים הביתיים בגודל עד 15 קילו-וואט, שלא דורשים מונה ייצור נפרד, יוכלו להצטרף למכסה התעריפית רק במסלול של "התחשבנות לפי הזרמה". יש לציין שהרשות לחשמל מתירה הקמה של יותר ממתקן אחד על גג בודד במקרים מסויימים, אך לא אם שני המתקנים מסוג זהה (תעריפי / מונה נטו) ושניהם קמו או מתוכננים לקום לאחר ינואר 2018.


בנוסף, רשות החשמל קובעת מספר שינויים לתכנית מונה נטו, לרבות הגבלת סוג המתקנים החדשים שיוקמו במסגרת ההסדרה רק לגגות ומאגרי מים, ולא למתקנים קרקעיים. מסגרת התכנית תיקבע לכל המתקנים של מונה נטו לתקופה של 25 שנה. בנוסף, יחול שינוי בתעריף הגיבוי לכלל המצטרפים החדשים להסדרה והוא יעמוד על 3 אג' לקוט"ש (במקום 6 אג' לקוט"ש). הרשות קובעת גם כי תורשה הקמה של מתקנים הגדולים מ-100 קו"ט על גגות ומאגרי מים, וזאת בהליך תחרותי עם תעריף ל-25 שנה. לבסוף, תורשה הקמה של מתקנים פוטו-וולטאיים שלא במסגרת ההסדרות לעיל באישור מיוחד, וזאת לצריכה עצמית ולהזרמת עודפים לרשת בתעריף של 16 אג' לקוט"ש.


חברות אחזקות סולאריות, מתקיני מערכות מסחריות וחברות תחזוקה סולארית - מתעניינים בפלטפורמת ניהול ממוחשבת של סולטל? מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

92 views0 comments